. . .:www.tabornici.com: . .

Táborové desatero


1) Po celou dobu konání tábora se budu řídit pokyny táborových pracovníků.
2) Bez vědomí a svolení oddílového vedoucího (hlavního vedoucího) se nesmím vzdálit z prostor tábora.
3) Jsem povinen udržovat stan, tábořiště a okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu.
4) Chráním přírodu živou i neživou.
5) Dodržím režim dne a plním denní program.
6) Vím, že v kuchyni pracuje pouze určená služba a ostatním je vstup do prostor kuchyně zakázán.
Mám zakázáno přechovávání a konzumaci potravin mimo určený prostor a konzumaci lesních plodů a hub.
7) Koupání mám povoleno pouze pod dohledem vedoucího.
8) V době poledního a nočního klidu se chovám tiše, neruším ostatní.
9) Jsem povinen šetřit zařízení tábora. Nářadí a materiál vracím po ukončení práce čisté a v pořádku, svévolně je neničím. Ztrátu a poškození neprodleně nahlásím svému vedoucímu.
10) Každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže nahlásím zdravotníkovi a svému vedoucímu.