. . .:www.tabornici.com: . .

Táborový řád

stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí , dále jen táborníků.

1. Vedoucí ví vždy o místě, kde se táborník zdržuje. Nikdo neopouští tábor bez vědomí svého vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.

2. Každý účastník tábora je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z vedoucích a praktikantů. Povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a každý provede bez odmlouvání přidělený úkol včas a pečlivě.

3. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo jej svým chováním nesmí narušovat.
Na jednotlivé akce (rozcvička, nástupy, ...) přichází táborníci vždy včas.

4. Ve svém stanu a jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu. Přechovávání potravin mimo pití a sladkostí ve stanu není dovoleno.

5. Každý táborník dbá na každodenní osobní hygienu.

6. Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned vedoucímu. Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí vedoucímu. Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka je povinen škodu nahradit.

7. Nikdo nevstupuje do cizího stanu bez vědomí jeho obyvatel. V době poledního klidu nejsou osobní návštěvy povoleny.

8. Peníze a jiné cennosti (např. mobilní telefony) je vhodné uložit do úschovy k vedoucímu. Pokud tak táborníci neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.

9. Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky se půjčují u programového vedoucího.Vypůjčenou věc je třeba vrátit do večerky daného dne, není-li domluveno jinak, a to v pořádku.

10. Při výletu do civilizace dbá každý na slušné vystupování a chování.

11. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě. Každý si bere jen to, co sní. Dodržují se pravidla kulturního stolování.

12. Dobu poledního klidu tráví táborníci ve svých stanech nebo na místě k tomu určeném.

13. V čas večerky je táborník již po večerní hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svým chováním neruší ostatní.

14. Koupání v přírodě je povoleno pouze za osobní přítomnosti a vědomí Vedoucího.

15. Necítí-li se táborník zdráv, a nebo se zraní, oznámí to ihned OV nebo zdravotnici a to i v případě, že se mu to nezdá významné.

16. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je zakázáno. Zakázáno je i šikanování, hrubost a jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.

17. Táborník má právo na svobodu projevu, tzn. mít např. připomínky k táborovému programu atd.

Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením nebo může být z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za zbytek pobytu.